Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ETİK KURALLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM
Çalışmalarımızda yol gösterici olması ve davranış standartlarımızı oluşturması amacıyla etik kurallarımızın belirlenmesine ihtiyaç vardır. Amaç,Birlik organlarına seçilmiş üyelerin, TÜRKTOB’u temsil edenlerin ve üyelerin görevlerini herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları etik davranış kurallarını belirlemek, uygulanmasında yardımcı olmak ve olası çıkar çatışmalarını önüne geçerek toplumda sektör ile ilgili olumsuz izlenim oluşmasını önlemektir.

2. TÜRKTOB ETİK KURALLARI
TÜRKTOB etik kuralları, Birlik organlarına seçilmiş üyeleri, TÜRKTOB’u temsil edenleri, üyeleri, üyelerin kayıtlı üyelerini ve çalışanlarını kapsar.

TÜRKTOB organ üyeleri, TÜRKTOB’u temsil edenler ve üyeler birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

2.1. Dürüstlük ve Tarafsızlık
Her kişi ve kurum yaptığı işte dürüst ve tarafsız davranmayı ilke edinmiştir.

2.2. Karşılıklı Saygı ve Güven
İlişkiler, karşılıklı saygı ve güven esasına dayalıdır.

2.3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı
Tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı esastır.

2.4. Kaynakların Doğru Kullanımı
Her türlü malzeme sadece iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.

2.5. Çıkar Çatışmaları
Karşılıklı olarak çıkar çatışmalarına girmeden görev yapmak esas ilkedir. Herkes kendisine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat konusunda dikkatli davranmalıdır.

2.6. Sorumluluk
Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilmelidir.

2.7. Fırsat Eşitliği
Her türlü faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.

2.8. Pozitif Yaklaşım
Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.

2.9. Gizlilik
Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.

2.10. Misyon ve Değerlere Bağlılık
Her türlü hizmet ve çalışmalarda Birlik değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

3. TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERİN UYMALARI GEREKEN MESLEKİ ETİK KURALLAR
Birlik organ üyeleri, Birlik'leri temsil edenler, üyeler ve birlik çalışanları için yukarıda zikredilen etik kurallar geçerlidir. İlaveten SÜSBİR için aşağıdaki etik kurallar da dikkate alınacaktır.

SÜSBİR ETİK KURALLARI

3.1. SÜSBİR etik kuralları, Birlik organlarına seçilmiş üyeleri, SÜSBİR’i temsil edenleri ve SÜSBİR üyelerini kapsar.
3.2. SÜSBİR ve temsil ettiği sektörün ve üyelerinin kendine özgü değer ve ilkeleri vardır ve temsil noktasındakiler ve üyeler bu değer ve ilkeler doğrultusunda davranırlar.
3.3. Mesleki değer ve ilkelerimiz SÜSBİR ve organları ile üyelerimiz tarafından korunur
3.4. SÜSBİR ve organları ile üyeleri toplumsal sorumluluklarını bilir, sektörün çıkarlarına hizmet eder.
3.5. SÜSBİR ve organları, üyeleriyle ilişkilerinde eşitlik ve tarafsızlık ilkesini düstur edinmiştir. Sektörel sıkıntıların, faydaların ve hizmetlerin dağıtılmasında üyeleri arasında ayrım gözetmez.
3.6. SÜSBİR ve organları ile üyeler birbirlerine ve topluma karşı sorumludurlar. Her bir birim kendilerine ait görevleri istenilen nitelik ve nicelikte yerine getirirler.
3.7. SÜSBİR ve organları ile üyelerin her biri kendi sorumluluğundaki çalışanlarının kişilik haklarına saygılıdırlar. Çalışanlarının çok yönlü yetişmesine, yaratıcı güçlerini ve yeteneklerini kullanabilmesine fırsat tanırlar.
3.8. Üyeler; sektörün gelişmesi, ülkemizde ve uluslararası alanda hakettiği noktaya ulaşması ortak amacı adına SÜSBİR’e yükümlülüklerini yerine getirirler.
3.9.SÜSBİR ve organları personel ve maddi kaynaklarını üyelerinin ve sektörün yararına en verimli şekilde kullanırlar.
3.10. SÜSBİR üyeleri, gerçek olup olmadığı bilinmeden SÜSBİR’e, sektörde faaliyet gösteren diğer üyelere ve meslektaşlarına kara çalmak, kötülemek, kınamak, suçlamak amacıyla dedikodu yapmazlar. Diğer üyelerin mesleki faaliyetlerinde sektör ve toplum için zararlı olduğunu düşündüğü bir davranış veya olumsuzluk gördüklerinde konuyu SÜSBİR’e aktarırlar.
3.11. SÜSBİR üyeleri mesleki faaliyetlerini yalnız kendi gereksinimlerini giderecek, kendine çıkar sağlayacak şekilde diğer üyelerin ve müşterilerinin zararına yürütmezler. Mesleki faaliyetlerinde açıklık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerini ön planda tutarlar. Toplumda geçerli ahlak kurallarına aykırı, diğer üyelerin zararına iş anlaşmaları yapmazlar.
3.12. SÜSBİR üyeleri müşterilerine, kabul görmüş standartlara uygun ürünleri, taahhüt ettikleri şekilde, yaptıkları anlaşmaya uygun teslim ederler.

4. YAPTIRIMLAR
Kişiler ve kurumlar herhangi bir olası/mevcut çıkar çatışmasını ve etik dışı davranışları önlemek için gerekli önlemleri alır, etkili olamadığı durumlarda konuyu ilgili birliklere yazılı olarak bildirir.

Bu bildirimler Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurullarının görüşüne sunulur. Yönetim Kurulları disiplin ile ilgili olanları Disiplin Kuruluna, disiplin ihlalleri haricindekileri de Hakem Kuruluna havale eder. Yönetim Kurullarınca içeriği etik konusu olarak değerlendirilmeyen bildirimler için Genel Sekreterce kişiye geri bildirimde bulunulur. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur. Birlik çalışanlarının etik dışı davranışları tabi oldukları personel yönetmeliğine göre değerlendirilir.